FANDOM


1590 Edit

Kapıkulu Sipahilerinin disiplinsiz davranışları yüzünden büyük bir temizlik operasyonu yapıldı.200 fitneci sipahi idam edildi.

Mısır dan 2000 memluk süvarisi,Trablusgarb,Tunus ve Cezayir den 3000 tam teçhizatlı ocaklı yeniçeri İstanbul a geldi.

Kırım Hanına 50 bin süvariyi hazır etmesi emredildi.

Akıncılardan 30 bin süvari Budin civarlarında toplanmaya başladı.

12 bin yeniçeri savaşa hazır hale getirilerek Belgrad a sevk edildi.


1591 Edit

300 top savaşa hazır hale getirildi ve ince donanma ile Belgrad a sevk edildi.

Sadrazam Koca Sinan Paşa Serdar-ı Ekrem olarak yola çıktı ve 85 bin tımarlı sipahisi ile Belgrad da birleşti.

Osmanlı Ordusu 85 bin tımarlı sipahisi,8 bin kapıkulu süvarisi,12 bin yeniçeri,rumeli ve anadoludan yazılan 10 bin azab piyadesi(hafif piyade),300 top ile Budin e varıldı orada 1592 i kışı geçirildi.


1592 Edit

50 bin Kırım Süvarisi ve 30 bin akıncı ile Budin de birleşen Ordu-yu Hümayun Avusturya nın sınır tecavüzlerinde kullandığı Pespirim ve Palata kalelerini fethetti.1593 te Budin de kışlandı.


1593 Edit

Kırım Süvarileri Avusturya içlerini yağma etmeye yollandı.

Osmanlı Ordusu Yanık kalesini kuşattı.Avusturya Arşidük Mathias 100 bin kişilik ordusuylan Tunanın kuzeyinde olmasına rağmen taaruza cesaret edemediğinden uzaktan seyretti.

Yanıkkale feth edildi.

Tuna dan ince donanma vasıtasıylan gelen zahire,erzak ve mühimmat ile Yanıkkale de kışlandı.

Açe(Kuzey Sumatra) yi ele geçiren Osmanlılılar Sumatra içlerini ele geçirmeye başladı.(Sumatra tamamen ele geçirilmesi-1620)


1594 Edit

Tunanın karşısına geçen Osmanlı Ordusu Arşidük Mathias kumandanlığındaki Avusturya Ordusunu ağır bir bozguna uğrattı.

Yanıkkale de tahkim edildi ve 7 bin asker bırakıldı.

Kışlamak üzere Budin e çekilindi.


1595 Edit

Sultan III.Murad Han vefatı ve Sultan III.Mehmed Han ın tahta geçişi

III.Mehmed ın Koca Sinan Paşa nın Sadrazamlığının devam ettirmesini istemesi.

Kırım Hanı yaptığı yağmalar sonucunda ele geçirdiği 30 bin esir ile 1000 araba yüklü mal ile Belgrad a çekildi.

Ganimetlerinin dörde birini Osmanlıya vererek Kırım a döndü.O dönerken destek amaçlı 20 bin Kırım süvarisi Kalgayın emrinde Budin e vardı.

Osmanlı Ordusu Komoron kalesini feth etti.Kale tamie edilerek 8 bin asker muhafız olrak bırakıldı.

Bu sırada Erdel,Eflak ve Boğdan voyvadaları isyan etti.

Ordu Budin de kışladı.

Kırım Süvarileri ve akıncılar Avusturya içlerini yağmaladı.


1596 Edit

III.Mehmed Han harbi yakından takip etmek için Belgrad civarında Otağ-ı Hümayunünü kurdu.

Koca Sinan Paşa Ordudan 40 bin tımarlı sipahi ve 5 bin yeniçeri alarak Erdel deki isyanı bastırıldı.

Sadrazam Koca Sinan Paşa vefat etti.Sadrazamlığa 2.Vezir Damad İbrahim Paşa atandı.

Kırım Hanıda Boğdan ve Eflak daki isyanı 80 bin süvariylen şiddetli bir şekilde bastırdı bu memleketleri fena şekilde yağmaladı.

Bu senenin ilkbaharı ve kışı askerin takviyesi ve ordunun ikmali için Belgradta geçirildi.

Padişah,Sadrazam,Kırım Hanı ve devlet erkanı sefer nasıl ilerlemesi gerektiğini tartıştı.Hedef Kanije olarak kararlaştırıldı.


1597 Edit

Kanije kalesi feth edildi.Padişah bizzat sefere katıldı.

Kanijenin düşmesi üzerine Avusturya Ordusu burayı yeniden almak harekete geçti Kanije önlerinde yapılan muharebe Avusturya Ordusu bozguna uğratıldı.

Bunun üzerine Avusturya barış antlaşması teklif etti ve müzakereler başladı.

Ordu tedbir için Belgrad da kışladı.


1598 Edit

Kanije,Tata,Yanıkkale ve Komoron Kaleleri Osmanlı ya verildi.

Sisak kalesi Avusturyada kaldı.

Avusturya 100 bin macar altını savaş tazminatı ödeyecekti.

Antlaşma 15 yıl geçerli olacaktı.

Ordu 1591-1597 Osmanlı-Avusturya Harbinin sona ermesiylen dağıtıldı.

Böylece Viyana giden yolda bir köprü başı tutuldu.


1599 Edit

Avusturya Seferinde disiplinsizleri görülen yeniçeri ve kapıkulu askerlerinden 100 ü idam edildi.

Tımarlı Sipahilerin tüfek kullanması hakkında ferman çıkarıldı.

Estergon kalesi Lehistan ve Fransadan getirilen askeri mühendis ve mimarlarca yeniden inşa edildi.Yıldız kale şeklinde(1599-1602).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.